Modele oresh mesimore

Tiranë-„tri lende në gjashtë orë”, kështu quhet nisma e re e ministrisë së arsimit që do të sjellë një Revolucion në shkolla dhe mënyrën tradicionale të mësimit. Përveç ngarkesës mësimore, thuajse të Errësira prindërit i dëgjojmë shpesh të flasin e ankohen për peshën e rëndë të çantave të shpinës së fëmijëve të pneu, por me këtë ndryshim orari që do të bëjë Mas me sa duket ne të marrë Fund Edhe KY problème. Në bazë të kësaj nisme do të ndryshojë në mënyrë thelbësore orari i përditshëm i nxënësve. Brenda një dite mësimi, një lende Mund të zhvillohet në dy orë mësimore të njëpasnjëshme (45 min + 45min), moi 5 minuta pushim në mes. Pushimi i madh Mund të zhvillohet pas 2 orëve të para. Dhe pas 2 orëve të Dyta Mund të bëhen 10 minuta pushim. – Në shumë Raste gjatë 45 minutave, për zhvillimin e DISA lëndëve, mësuesit „marrin kohë” nga pushimet midis orëve ose nga orët e lëndëve të Tjera „më Pak të rëndësishme”. Zhvillimi i lëndëve mësimore në dy orë të njëpasnjëshme Brenda një dite është një praktikë që zbatohet Edhe në vendet e Tjera. Qëllimi i kurrikulës, sipas MAS së re është që të ndërtojë dhe të zhvillojë kompetenca te nxënësit. Kjo do të thotë që gjatë orës së mësimit të përdoren metoda, Teknika dhe Strateji, të cilat do t`u mundësojnë nxënësve që të ndërtojnë vetë dijet dhe njohuritë e Tyre. – Në DISA Raste, nxënësve u mungon Koha e nevojshme për të kryer detyra që kërkojnë zbatim të njohurive, punë në Grup, punë të pavarur ETJ. Kjo nismë do të zbatohet në të gjitha shkollat e arsimit bazë dhe arsimit të mesëm të lartë. Referuar kësaj nisme, shkollat kanë lirinë dhe fleksibilietin të riorganizojnë orët mësimore për secilën lëndë, të përcaktuara në parentaleà mësimor të arsimit bazë dhe arsimit të mesëm të lartë, Duke bërë grupime të këtyre orëve.

Në Sistemin arsimor parauniversitar, për çdo ditë nxënësit zhvillojnë 4 – 6 orë mësimore/ditë, në varësi të nivelit të arsimit (në arsimin fillor 4-5 orë/ditë, në arsimin e mesëm të ulët dhe të lartë 5-6 orë/ditë). ORA e mësimit zgjat 45 minuta. Aktualisht, shkollat e ndërtojnë orarin mësimor Duke planifikuar për çdo ditë lende të ndryshme, në varësi të numrit të orëve për secilën klasë, që do të thotë nxënësit zhvillojnë 4-6 lende në ditë. Në bazë të këtij ndryshimi, shkolla Mund të riorganizojë orët mësimore të lëndëve, Duke zhvilluar për një lëndë, 2 (dy) orë mësimore të njëpasnjëshme (45 + 45), sigurisht me pushimin 5-minutësh ndërmjet pneu. Kjo do të thotë që nxënësi Mund të zhvillojë në një ditë 3 lende të ndryshme dhe JO 6 lende të ndryshme.

Luty 20, 2019

Posted by:

Category: Bez kategorii

Tags:

Comments

No Comments

Leave a reply

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin